Zakelijk Wergea

Leden op de kaart
Leden op de kaart
Leden op de kaart
1
Close

Twirre ontwerpt

Ludolf Bakhuizenstraat 32
8932 JE Leeuwarden
06 – 46 50 02 53
info@twirreontwerpt.nl
www.twirreontwerpt.nl
2
Close

Axtra Voorzetapparatuur BV

Fricoweg 3-A
9005 PC Wergea
058-2553011
info@axtra.nl
www.axtra.nl
3
Close

Salon Moaisa 

Fricoweg 31-D
9006 PC Wergea
06-40842597
salonmoaisa@hotmail.com
www.salonmoaisa.nl 
4
Close

Manning Uitvaartzorg

Fricoweg 31-A
9005 PC Wergea
058-8448365
info@manninguitvaartzorg.nl
www.manninguitvaartzorg.nl
5
Close

De Fabriek Wergea

Fricoweg 31
9005 PC Wergea
06-19991795
info@defabriekwergea.nl
www.defabriekwergea.nl
6
Close

Slagerij Harmke Anema 

Nieuwe Hoek 1
9005 NA Wergea 
058-2551333
slagerijharmkeanema@hotmail.com
www.slagerijharmkeanema.nl  
7
Close

Proeflokaal Oan Tafel

Kerkbuurt 3
9005 NZ Wergea
058 7850386
proeflokaal@oantafel.nl
www.oantafel.nl
8
Close

Hans Sinnema Houtsnijwerk

Kerkbuurt 10-C
9005 PB Wergea
0622809528
info@hanssinnema.nl
www.hanssinnema.nl
9
Close

Vakgarage van der Zweep

Wartensterdijk 2a
9005 XS Wergea
058 – 255 21 53
info@vakgarage-zweep.nl
www.vakgaragevdzweep.nl
10
Close

Meinderts Wergea B.V.

Wartensterdyk 2-4
9005 XS Wergea
058 – 255 15 65
info@meinderts.nl
www.meinderts.nl
11
Close

Kanteling Wijnhandel

Gele Eker 24
9005 PN Wergea
06 – 20 879 650
kamsma.tom@gmail.com
12
Close

Machmari Transport

Nieuwe Weg 9
9005 PK Wergea

06 – 41 77 44 79
machmari-transport@online.nl
13
Close

A3 bouwadvies

De Mounder 8
9005 RL Wergea
058 – 255 3132

a3bouwadvies@kpnplanet.nl
14
Close

Wijbrandi Watersport

Biensma 20
9001 ZZ Grou
06 – 55 321 858
info@wijbrandi-watersport.nl
www.wijbrandi-watersport.nl
15
Close

Piet Roersma Transport

Singel 34
9001XP Grou
06 5231 8882
yvonne@roersmaverhuur.nl
www.roersmaverhuur.nl
16
Close

Ypma Heftruckservice

Singel 42 B
9001 XP Grou
06 – 443 200 28

www.ypmaheftruckservice.nl
17
18
Close

Veenstra training en coaching

Nieuwoldstrjitte 6
9005 PJ Wergea
06 21 603 804
veenstratraining@gmail.com
veenstratrainingencoaching.nl 
19
Close

Lmb Th. Zwart BV

Warstienserdyk 1
9005 XM Wergea
058-2551201
www.lmbzwart.frl
lmb-zwart@hotmail.com
20
Close

Hettinga en Trip

Oan ’t Alddjip 5
9005 MG  Wergea
058-2137333
info@hettingaentrip.nl
www.hettingaentrip.nl
21
Close

Melkveebedrijf De Boer

Domwier 3
9005 XR Wergea
22
Close

Mts. H. en S. Flapper

Domwier 6
9005 XR Wergea
23
Close

Melkveebedrijf Schuurmans

De Trije Hikken 1
9005 XX Wergea